Algemene gebruiksvoorwaarden website WINMAGPro.nl & abonnementen

Tim
Algemene gebruiksvoorwaarden website WINMAGPro.nl & abonnementen - Clipboard Publishing

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen
a. Door de website www.winmagpro.nl, hierna te noemen ‘website’ te benaderen en / of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken of zich aan te melden voor te verlenen diensten, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks)voorwaarden, de disclaimer en het privacyreglement.
b. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, zullen deze algemene gebruiksvoorwaarden website kunnen worden aangepast.
c. Op de website, deze algemene gebruiksvoorwaarden website, de disclaimer en het privacyreglement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze algemene gebruiksvoorwaarden website, de disclaimer en het privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Den Haag, Nederland.

2. Definities
a. Clipboard Publishing B.V.: een uitgeverij van print magazines en online platforms, kantoor houdende aan de Delftweg 147 te Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27233611.
b. Voorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden website.
c. Website: alle door c.q. namens Clipboard Publishing B.V. op internet aangeboden informatie en/of technische infrastructuur en/of communicatiemogelijkheden, waaronder de internetpagina’s onder verschillende domeinen van Clipboard Publishing B.V.
d. Content: al het, door of namens Clipboard Publishing B.V. gepubliceerde materiaal (waaronder - maar niet beperkt tot - websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software).
e. Gebruiker: eenieder die de website raadpleegt, gebruikt of hiernaar verwijst.
f. Gallery: de inhoud van de door Clipboard Publishing B.V geplaatste advertenties, foto’s, filmpjes etc.

3. Disclaimer
a. Content op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Clipboard Publishing B.V sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten. Ten aanzien van het gebruik door consumenten sluit Clipboard Publishing B.V. aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, behalve in het geval van opzet of grove schuld.
b. Clipboard Publishing B.V is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van Clipboard Publishing B.V weer. Clipboard Publishing B.V is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.
c. Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Clipboard Publishing B.V de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.
d. Clipboard Publishing B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

4. Gebruiksvoorwaarden
a. Raadpleging van de Content en gebruik van de Gallery, dienen plaats te vinden overeenkomstig deze algemene gebruiksvoorwaarden website.
b. De Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik aanwenden.

5. Browsers, robots
De Content mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd via de pagina's van websites of andere door Clipboard Publishing B.V aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.

6. Linken
Linken en verwijzen naar pagina’s van de website is in beginsel in beperkte mate toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Clipboard Publishing B.V Content aanbiedt. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is uitdrukkelijk niet toegestaan.

7. Embedden
Het embedden is alléén toegestaan voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere eindgebruikers. De overige in deze algemene gebruiksvoorwaarden website genoemde condities dienen onverminderd in acht te worden genomen.

8. Overige bepalingen
a. Het is niet toegestaan enig gedeelte van de Content, en/of diensten van Clipboard Publishing B.V (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker.
b. Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.
c. De Gebruiker zal geen schade berokkenen aan de reputatie van Clipboard Publishing B.V. Dit betekent in ieder geval dat Clipboard Publishing B.V niet wordt geassocieerd met geweld, seks, alcohol, sigaretten, drugs en extreme politieke standpunten dan wel dat de Content of diensten van Clipboard Publishing B.V tot onderwerp worden gemaakt van lasterlijke of discriminerende uitingen. Het is aan Clipboard Publishing B.V om dit te bepalen.
d. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwijzing naar de Content, de context waarbinnen deze verwijzing plaatsvindt en/of daaraan toegevoegde uitingen van derden inclusief die van de Gebruiker zelf. De Gebruiker vrijwaart Clipboard Publishing B.V tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op auteursrechten, privacy schendingen, morele rechten, portretrechten etc.).
e. Clipboard Publishing B.V behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

9. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom
a. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content berusten bij Clipboard Publishing B.V of haar licentiegevers.
b. Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de algemene gebruiksvoorwaarden website is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Clipboard Publishing B.V niet toegestaan.

10. (Beeld- en geluids)materiaal
a. Het (beeld- en geluid)materiaal op de website is veelal eigen materiaal. Clipboard Publishing B.V heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te waarborgen volgens de relevante wet- en regelgeving. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Clipboard Publishing B.V wenden met het verzoek betreffend beeld- en geluidmateriaal te verwijderen indien daartoe gegronde redenen bestaan en worden aangevoerd.

11. Verantwoordelijkheid voor rechten bij verwijzen
De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derden rechthebbenden kunnen opleggen voor wat betreft het verwijzen naar de Content (waaronder linken en embedden mede is begrepen) en de Gebruiker vrijwaart Clipboard Publishing B.V voor claims.

12. Privacy statement Clipboard Publishing B.V
a. Clipboard Publishing B.V biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan, zoals bijvoorbeeld voor het aanmelden van een nieuwsbrief.
b. Clipboard Publishing B.V hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op Clipboard Publishing B.V rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
c. Dit privacy statement geldt voor bezoekers van elke website, die onder beheer staat of van of geregistreerd is bij Clipboard Publishing B.V.
d. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;
1. noodzakelijk voor onze dienstverlening: het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens Clipboard Publishing B.V uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van Clipboard Publishing B.V persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens;
2. wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak: het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.
3. Toestemming: In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

13. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

14. Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met Clipboard Publishing B.V via de contactinformatie pagina op de website.

Abonnementen

1 Duur en beëindiging van het abonnement
1.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging– automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor (het verschijnen van het eerste nummer van) de nieuwe abonnementstermijn van Clipboard Publishing BV over deze opzegging moet berichten via +31(0)15-7600-700 en schriftelijk.
1.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Wanneer een abonnementstermijn niet geheel wordt afgenomen zal Clipboard Publishing BV de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 2,50) in rekening brengen. Deze worden verrekend met het teveel betaalde abonnementsgeld. Opzeggen kan telefonisch via +31(0)15-7600-700 en schriftelijk.
1.3 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan opgevraagd worden bij onze abonnementenservice via post, telefoon en e-mail. De contactgegevens staan vermeld in het colofon van het tijdschrift.

2. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
2.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen van factuur naar automatische incasso en vice versa. De vervolgtermijnen van het abonnement worden via dezelfde betaalwijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen van vindt u op de abonneepagina op de betreffende website. De abonnementsprijzen vind u op de website die de betreffende dienst aanbiedt.
2.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Clipboard Publishing B.V. gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
2.3 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement (vermeerderd met een bedrag van € 2,50 aan administratie- en verwerkingskosten in verband met de terugbetaling) en het reeds betaalde bedrag.
2.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt op de desbetreffende website gepubliceerd

3. Bezorging
3.1 De bezorging van de tijdschriften van Clipboard Publishing B.V. vindt plaats via PostNL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daar contact over opnemen met onze abonnementenservice.
3.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan onze abonnementenservice te zijn opgegeven per mail of per post door de abonnee. De adreswijziging zal per e-mail of per post worden bevestigd. Bij het uitblijven van de bevestiging is de adreswijziging niet door ons ontvangen en/of verwerkt. Clipboard Publishing is niet verantwoordelijk voor eventuele niet ontvangen edities doormiddel van het uitblijven van een adreswijziging.

afbeelding van Tim
Door: Tim Beemer

Tim Beemer | PR / Marketing

Bekijk alle artikelen van Tim