Gastexpert: de Exact mkb monitor, een nieuwe mijlpaal voor data gedreven zakendoen

Exact
Hoe ontwikkelt de winstgevendheid van Nederlandse bedrijven zich? Is er sprake van omzetgroei of juist een daling? En hoe lang moeten ondernemers gemiddeld wachten op hun geld? Het antwoord op deze vragen geeft de Exact mkb monitor.

De Exact mkb monitor geeft een actueel inzicht in de staat van de Nederlands economie, op basis van omzet-, cashflow- en betaalcijfers van 340.000 mkb-bedrijven.

LEES OOK: Gastexpert: Data scientists laten kansen liggen

De cijfers worden geanonimiseerd uit Exact Online gehaald en vervolgens geaggregeerd. Via het online dashboard www.exact.com/nl/over-ons/mkb-monitor zijn de meest recente cijfers door iedereen te raadplegen.

Exact mkb monitor is de meest actuele graadmeter van de Nederlandse economie. Bij de lancering (in oktober 2019) zijn drie indicatoren opgenomen, op een later moment zal dit nog worden uitgebreid:
 

  • De gemiddelde omzetgroei per maand, afgezet tegen dezelfde maand vorig jaar. Om de vergelijking zuiver te houden, zijn in deze data alleen mkb-bedrijven opgenomen die in beide maanden omzet geboekt hebben (en die dus minimaal een jaar bestaan).
  • Het percentage van mkb-bedrijven dat de maand heeft afgesloten met een positieve cashflow. In de Exact mkb monitor zijn twee indicatoren opgenomen: cashflow (het verschil tussen alle inkomende geldstromen en uitgaande geldstromen van de afgelopen maand) en de cashflowpositie (hoe het ervoor staat met beschikbare fi nanciële middelen binnen het Nederlandse mkb). Deze indicatoren zeggen dus iets over de financiële positie van Nederlandse bedrijven.
  • Het gemiddeld aantal dagen dat een mkb-bedrijf na facturatie moet wachten op betaling, gebaseerd op alle betaalde facturen met een betalingstermijn van 30 dagen – de meest gehanteerde betalingstermijn in Nederland.

Sectoren

De cijfers van alle administraties in Exact Online worden meegenomen in de mkb monitor. Er zijn vier sectoren waar specifi eke dashboards voor zijn gemaakt: bouw, handel, horeca en accountancy, omdat in deze sectoren voldoende bedrijven gebruik maken van Exact Online om een betrouwbaar beeld te schetsen. Wellicht dat we het aantal sectoren in de toekomst nog uitbreiden.

De cijfers uit de Exact mkb monitor zijn gebaseerd op de geanonimiseerde data van 340.000 bedrijven die voor hun administratie gebruik maken van Exact Online. In totaal zijn er ruim 1,6 miljoen bedrijven in Nederland, dus ruim 21% hiervan is vertegenwoordigd in de Exact mkb monitor.

Het mkb in Nederland omvat alle bedrijven met maximaal 250 werknemers. Dit beslaat 99 procent van alle bedrijven. Het mkb is goed voor zo’n 60 procent van de totale bedrijvenomzet en biedt werkgelegenheid aan ongeveer 70 procent van alle werkenden in Nederland. Niet voor niets wordt het mkb ook wel getypeerd als de motor van de Nederlandse economie.

Vooral kleinere bedrijven

Op de eerste werkdag van iedere maand worden de data van de Exact mkb monitor bijgewerkt, zodat deze altijd tot op drie maanden up-to-date is. Deze marge houden we aan omwille van betrouwbaarheid. De data in de Exact mkb monitor is grotendeels afkomstig van kleinere mkb-organisaties – tot zo’n 20 medewerkers. Onze data-analisten hebben uitvoerig onderzocht hoe representatief de data in de Exact mkb monitor zijn voor de gehele Nederlandse economie.

Gestaafd aan CBS-data

Om zeker te zijn dat je een compleet beeld hebt van de Nederlandse economie, zou je eigenlijk inzicht moeten hebben in de belastingaangiftes van alle Nederlandse bedrijven.

Er is één organisatie die dat heeft, en dat is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elk jaar in april maakt het CBS de economische cijfers bekend van het jaar ervoor. Door het jaar heen worden er ook cijfers gepubliceerd en die zijn gebaseerd op steekproeven op basis van panelinterviews. Om erachter te komen hoe representatief de data uit de mkb monitor zijn, hebben we onze gegevens over omzetcijfers van bouwbedrijven van de afgelopen jaren vergeleken met die uit StatLine - de openbare databank van het CBS.

De uitkomst: er is een correlatie van 0,88 tussen de cijfers van het CBS, en die van Exact, wat duidt op een heel duidelijk verband.

We vergeleken de kerngetallen uit de Exact mkb monitor ook met de cijfers van het CBS over de ontwikkeling van het Bruto Nationaal Product van de afgelopen jaren. De correlatie met deze cijfers was zelfs nog sterker dan met het CBS: de correlatiecoëfficiënt was hier 0,96. Vergelijkbaar met groeicijfers SRA Ook hebben we de cijfers uit de mkb monitor vergeleken met die uit de Branche in Zicht (BiZ)- rapporten van Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA), de vereniging van accountants- en advieskantoren. Elk jaar publiceert de SRA cijfers op basis van jaarrekeningen die zijn opgemaakt door aangesloten accountantskantoren.

SRA laat onder meer de groeicijfers van Nederlandse bedrijven zien. Bedrijven worden ingedeeld in verschillende categorieën; van groeipercentages van -50% tot +50%. De grootste groep bedrijven valt in de middencategorie van 0 tot 4% groei (in 2018 was dat net iets meer dan 20% van de bedrijven).

Ook hier hebben we weer een vergelijking gemaakt met de cijfers uit de mkb monitor. En de verdeling laat heel duidelijk hetzelfde patroon zien als de gegevens uit de het BiZ-rapport.

Conclusie

Op basis van het uitvoerig benchmarken van onze data met die van andere gerenommeerde instanties, durven we met veel vertrouwen te stellen dat de data in de Exact mkb monitor representatief zijn voor de ontwikkelingen in de Nederlandse economie. De betrouwbaarheid van de data, gecombineerd met de actualiteit van de gegevens, maakt dat de Exact mkb monitor een gedegen en vooral zeer actueel beeld geeft van de BV Nederland dat er te vinden is.

Waarom?

Ruim 20 procent van de Nederlandse bedrijven voert zijn administratie met Exact en dat aantal is nog steeds groeiende. Belangrijke beslissingen binnen deze bedrijven worden steeds vaker genomen op basis van actuele data. Wij willen onze klanten op verschillende manieren helpen om inzicht te krijgen in hun bedrijfsvoering en hoe ze presteren ten opzichte van andere bedrijven.

De Exact mkb monitor biedt de meest actuele graadmeter van ontwikkelingen in de Nederlandse economie. Via een online dashboard dat voor iedereen toegankelijk is willen we de waardevolle kerncijfers uit onze systemen zo inzetten dat ze voor veel bedrijven van toegevoegde waarde zijn.

De dashboards in de Exact mkb monitor worden via een api opgehaald uit Exact Online. Op de eerste werkdag van iedere maand worden deze data geüpdatet, zodat deze altijd tot op drie maanden up-to-date is. Deze marge houden we aan omwille van betrouwbaarheid.

Exact Nederland | Data Science Team

Bekijk alle artikelen van Exact